Mobilitate personal

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/

CATEDRELOR VACANTE DIN CADRUL

LICEULUI TEORETIC “AXENTE SEVER” MEDIAȘ

  1. Inspecția la clasă în Liceul Teoretic “Axente Sever”, organizată de școala în 2018, premergătoare etapei de mobilitate respective. Nota obținută la această inspecție să fie 10.
  2. Calificativ anual „FOARTE BINE” pe toți anii de activitate;
  3. Adeverințe eliberate de școli cu mențiunea că nu a fost sancționat disciplinar;
  4. Acumularea a 90 de credite profesionale transferabile la fiecare interval consecutiv de 5 ani, prin participarea la programe de formare continuă.
  5. Publicații în specialitate sau în didactica specialității;
  6. Minim 3 ani de experiență didactică în specialitate în învățământul liceal;
  7. Organizarea și coordonarea unor concursuri la nivel de municipiu sau național;
  8. Organizarea și participarea la activități extrașcolare și extracurriculare și implicarea în proiecte desfășurate în cadrul unității școlare unde este titular.

Criteriile specifice se aplică doar dacă se constată îndeplinirea tuturor prevederilor legale privind ocuparea unui post în învățământul preuniversitar, respectiv ocuparea unui post pe perioada nedeterminată, conform specializării postului. Inspecția la clasă va fi evaluată conform anexei 4 a metodologiei privind mobilitatea personalului didactic. Pentru eliberarea acordului trebuie respectate prevederile metodologiei privind mobilitatea personalului didactic referitoare inspecției la clasă.

Director,

Prof. Agîrbiceanu Ana-Maria